در حال بارگذاری ...

TEMA type در مبدل های حرارتی به چه معناست؟

مبدل های حرارتی پوسته لوله (Shell & Tube) بر اساس استاندارد TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association) طراحی می شوند. در این استاندارد شکل مبدل با سه حرف نمایش داده می شود که به ترتیب شکل کلگی جلو (Front head)، پوسته (Shell) و کلگی عقب (Rear head) مبدل می باشد. به عنوان مثال مبدل نوع BEM، نشانگر کلگی جلو از نوع B، پوسته از نوع E و کلگی عقب از نوع M است. انواع طراحی بر اساس این استاندارد در شکل زیر نشان داده شده است. از مهمترین و پرکاربردترین انواع مبدل ها می توان به مبدل های نوع BEM، BEU، AEL، BXU و BKU در مورد کاربرد انواع مختلف طراحی در آینده صحبت خواهیم کرد.


  


 

نظرات

ارسال نظر