در حال بارگذاری ...

خط لوله بر چه اساس سایز می شود ؟

مهمترین پارامتر در سایزینگ خطوط لوله (pipe sizing) سرعت حرکت سیال برای مایعات (V) و اندازه حرکت سیال (V2ρ) برای گازها در خط لوله می باشد. بر این اساس معمولا در مدرک design criteria پروژه جدولی ارائه شده که در آن میزان حداکثر سرعت  و اندازه حرکت مجاز سیال در سرویس های مختلف ارائه می شود. به عنوان مثال برای مایعات با دمای کمتر از نقطه جوش، سرعت در مکش پمپ ها حداکثر 1.5  m/s و در قسمت خروجی پمپ خداکثر 4.5 m/s می باشد. همچنین برای گازها در خطوط لوله واحد حداکثر اندازه حرکت 25000 kg/m.s و خط اصلی شبکه فلر 50000 kg/m.s می باشد. 


 


افزایش سرعت در خط لوله می تواند باعث ایجاد صدای زیاد (Noise) ، خوردگی مکانیکی (Erosion) و افزایش هزینه ساپورت گذاری خطوط لوله شود. بر این اساس مقدایر بهینه سرعت محاسبه شده و در پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد.


 


پارامتر مهم دیگری که در سایزینگ خطوط لوله مورد توجه قرار میگیرد میزان خداکثر افت فشار خط بوده باعث کاهش هزینه های پمپاژ می گردد. لازم به ذکر است خداکثر افت فشار بیشتر در خطوط لوله طویل (Pipeline) مورد توجه قرار گرفته و در خطوط لوله درون واحدی، پارامترهای حداکثر سرعت و اندازه حرکت از اهمیت بیشتری برخوردار است.


  

نظرات

ارسال نظر