در حال بارگذاری ...

انواع شیر اطمینان (pressure safety valve, PSV)

شیرهای اطمینان انواع  مختلفی داشته و می توان آن ها را از جنبه های مختلف طبقه بندی نمود. مهمترین تقسیم بندی که برای این نوع شیرها در نظر گرفته می شود بر اساس کاربرد آن های در فشارهای شبکه (back pressure) است.  بر این اساس انواع شیرهای اطمینان عبارتند از:


 


Conventional PSV : در این شیرها، میزان فشار شبکه می تواند حداکثر 10% فشار تنظیمی (Set pressure) شیر اطمینان باشد.


 


Balance bellows PSV : در این شیرها، میزان فشار شبکه می تواند حداکثر 50% فشار تنظیمی  شیر اطمینان باشد.


 


Pilot operated PSV : در این شیرها، میزان فشار شبکه می تواند تا حداکثر 100% فشار تنظیمی  شیر اطمینان باشد


نظرات

ارسال نظر